به جای برخی از این بیلبوردها، چنین بنری که در تصویر می بینید، نصب شده. این تصویر صبح امروز از پل چوبی گرفته شده. یکی از بیلبوردهای صداقت آمریکایی در پل چوبی نصب شده بود.