به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: ایران و اعضای ۱ + ۵ بیانیه مشترکی را صادر کردند که بر اساس آن موافقت نمودند که کارشناسان هسته ای، علمی و امور تحریم کشورهای eu۳ + ۳(سه کشور عضو اتحادیه اروبایی + ۳) و جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست آینده و برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدمهای عملی تشکیل جلسه دهند.

هیئتهای نمایندگی اعضایeu۳ + ۳(سه کشور عضو اتحادیه اروبایی + ۳) و جمهوری اسلامی ایران به ریاست نماینده عالی اتحادیه اروبایی در سیاست خارجی و امنیتی و وزیر امور خارجه جمهوری أسلامی ایران دو روز مذاکرات محتوایی و با نگاهی رو به آینده در شهر ژنو در روزهای ١٥و١۶ اکتبر برگزار نمودند.

برپایه فضای مثبت اولین جلسه وزیران در نیویورک در تاریخ ٢۶ سپتامبر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کلیات طرحی را بعنوان مبنای مذاکرات ارائه نمود که توسط اعضای گروه eu۳ + ۳(سه کشور عضو اتحادیه اروبایی + ۳) بعنوان مشارکتی مهم در فرأیند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

اعضای هیئتهای نمایندگی مشورت های دوجانبه و مشترکی پیرامون عناصر مختلف رهیافت پیشنهادی را به صورت عمیق پیگیری نمودند.

تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی اعضای گروه در ژنو در تاریخ ٨ - ٧ نوامبر برگزار گردد.

اعضا همچنین موافقت نمودند که کارشناسان هسته ای، علمی و امور تحریم کشورهای eu۳ + ۳(سه کشور عضو اتحادیه اروبایی + ۳) و جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست آینده و برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدمهای عملی تشکیل جلسه دهند.