ملت ایران: مرتضی طلایی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه شهردار تهران روز گذشته به همراه معاونین خود در شورا حضور داشت گفت: گزارش قالیباف به اعضای شورا دو محور اصلی داشت یکی در خصوص عملکرد عمرانی و فرهنگی شهرداری تهران بود و دیگری تشریح ۱۴ راهبرد مدیریت شهری برای هدایت شهر تهران.
وی ادامه داد: گزارش شهردار تهران کامل بود و اعضا معتقد بودند پاسخهای قالیباف صمیمانه، آگاهی بخش و جامع است و به نظر می رسید مورد توجه اعضا قرار گرفته باشد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در این جلسه پیشنهاد شد اعضای شورای چهارم با حضور در معاونت و بخشهای مختلف شهرداری از نزدیک و به صورت میدانی در جریان امور قرار گیرند.