ملت ایران: کابینه جدید دولت انتقالی مصر شب گذشته در برابر عدلی منصور رییس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.
در این کابینه که بدون حضور اعضای اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا از ۳۴ وزیر تشکیل شده است که ۳ وزیر زن و ۳ وزیرآن از قبطی ها هستند.