با توجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی هیئت امنا در راستای تحقق اهداف عالیه تشکیل آن (ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور)، حمایت از رشد و گسترش کمی و کیفی انجام اعمال پیوند مغز استخوان در مراکز درمانی دانشگاهی سراسر کشور می باشد، هیات امنا طی سال 1394 از 896 مورد عمل پیوند مغز استخوان در مراکز منتخب پیوند مغز استخوان سراسر کشور حمایت به عمل آورده است.

اولین عمل پیوند مغز استخوان در ایران

اولین پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان در ایران در تاریخ ۱۳۶۹.۱۲.۱۳ در مرکز تحقیقات هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران توسط دکتر اردشیر قوام زاده و همکاران او انجام شد. از زمان انجام اولین پیوند مغز استخوان در ایران تا پایان سال ۱۳۹۴، تعداد 7248 عمل پیوند مغز استخوان در مراکز پیوند سراسر کشور انجام شده است.

عمل پیوند مغز استخوان در حال حاضر در 9 مرکز منتخب دانشگاهی به شرح ذیل انجام می شود: بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران، بیمارستان نمازی شیراز، بیمارستان آیت الله طالقانی تهران، بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، بیمارستان شهید افضلی پور کرمان، بیمارستان امیرکلای بابل، بیمارستان منتصریه مشهد، بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه و بیمارستان امیر شیراز.

بر اساس آیین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان مصوب جلسه ۱۳۸۷.۱۲.۱۳ هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، هیئت امنا به ازای هر مورد عمل پیوند مغز استخوان مبلغ 70 میلیون ریال (۴۰ میلیون ریال جهت هزینه های بستری و درمان های داخل بیمارستان، 20 میلیون ریال هزینه داروهای بیمار و 10 میلیون ریال جهت تأمین تجهیزات بیمارستانی مربوط) پرداخت می نماید.

آمار اعمال پیوند مغز استخوان در کشور

طبق آمار واحد طرح و برنامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی، عملکرد پیوند مغز استخوان در طی 9 سال گذشته به شرح زیر است:

سال 1386 ؛ تعداد 296 عمل

سال 1387 ؛ تعداد 392 عمل

سال 1388 ؛ تعداد 552 عمل

سال 1389 ؛ تعداد 559 عمل

سال 1390 ؛ تعداد 598 عمل

سال 1391 ؛ تعداد 673 عمل

سال 1392 ؛ تعداد 747 عمل

سال 1393 ؛ تعداد 817 عمل

سال 1394 ؛ تعداد 896 عمل

با توجه به هزینه های چشمگیر دوره های دارودرمانی بیماران پیوند مغز استخوان، هیئت امنا علاوه بر مساعدت انجام شده درخصوص هزینه های دارویی حین بستری بیماران، بخشی از هزینه های درمان دارویی این بیماران را در قالب مساعدت های واحد مددکاری اجتماعی هیات امنا تقبل می کند.

در حال حاضر، حمایت های هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از بخش های پیوند مغز استخوان در 4 محور انجام می شود.

۱- مساعدت در مورد هزینه هتلینگ بیمارستانی

۲- مساعدت در خصوص تامین هزینه های داروهای مورد نیاز بیمار در حین بستری

۳- تامین ست ها و محلول ضد انعقادی مورد نیاز جهت عمل پیوند

۴- تجهیز مراکز جدید و جایگزینی دستگاه های قدیمی موجود در مراکز پیوند با جدیدترین نسل دستگاه های جدا کننده سلولی