ملت ایران: محققان شیوه های ارتباطی ۴۴ زوج را با تمرکز بر تفاوت های میان جنسیت ها ارزیابی کردند.

آنها دریافتند که زنان بر این عقیده اند که ابراز موافقت همسرشان با گفتن «بله عزیزم» یا «اوهوم» ریاکارانه است که باعثبدتر شدن شرایط می شود.

پژوهش موسسه تحلیل های کشمکش خلاق در سال ۲۰۱۱ که بر روی بیش از ۹۰۰ مرد انجام شده بود نشان داد که ۶۸ درصد آنها ترجیح می دهند برای آرام کردن همسر خود «بله عزیزم» بگویند.

میل وارنر که رهبری این پژوهش را برعهده داشته اظهار کرد که این رفتار پرخاشگرانه منفعلانه به جز ریاکارانه بودن، گیج کننده است.

وی افزود: همسر یک فرد پرخاشگر منفعل می تواند در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ سال از زندگی خود را برای رمزگشایی این پیام دوپهلوی دیوانه کننده تلاش کند. در عین حال، در تلاش برای این رمزگشایی، شریک بیگناه ممکن است با اتهام دیوانگی، پرخاشگر و زیاده خواه بودن روبرو شود.

در حقیقت محققان این پژوهش می گویند که زنان که با اظهارات شریک خود متقاعد نشده اند تا زمان دستیابی به یک راه حل رضایت بخش دوطرفه به غر و لند ادامه خواهند داد.

ادبیات روانشناسی اجتماعی در مورد تعاون می گوید که زنان به طور کلی به همکاری بیشتر تمایل دارند، در حالیکه مردان اغلب از تعارض اجتناب می کنند.

این پژوهش در مجله Social and Personal Relationships منتشر شده است.