نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد بازنشستگی تاثیر " شدیدی " بر روی سلامت روان و جسم دارد.

این تحقیقات که نتایج آن توسط موسسه امور اقتصادی انگلیس منتشر شده، حاکی است، بازنشستگی موجب زوال شدید در وضعیت سلامت متوسط و بلند مدت می شود.

اگرچه بازنشستگی در ابتدا وابستگی کمی به سلامت دارد اما پس از گذشت مدت متوسط و طولانی موجب زوال سلامت می شود.

بازنشستگی احتمال ابتلا به افسردگی بالینی را ۴۰ درصد افزایش می دهد در حالی که ۶۰ درصد نیز ممکن است فرد دچار بیماری های فیزیکی شود.

نتایج این مطالعات حاکی از تاثیر مشابه بازنشستگی برای زنان و مردان است، در حالی که احتمال بیمار شدن نیز پس از گذشت مدت طولانی از بازنشسته شدن افزایش می یابد.

محققان در این مطالعه افراد بازنشسته را با آنهایی که پس از سن بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه می دهند مقایسه کردند و عواملی را که به نظر در بروز بیماری های جسمی و روانی موثر هستند را در نظر گرفتند.