ملت ایران:زنان برای ناراحت کردن دیگران و یا برای جلوگیری از مشکل و کشمکش ها دروغ می گویند و مردها برای اینکه خودشان را تاثیر گذاری و مهم تر نشان بدهند یا به چیزی برسند دروغ می گویند. بررسی ها نشان می دهد؛ که از نظر زنان دروغ حقیقتی عمدی است که ممکن است کسی را برنجاند در حالی که از نظر آقایان دروغ طور دیگری از بیان کردن واقعیت است.

گفتنی است؛ افراد دروغگو باید به این باور برسند که رفتارشان تاثیری بدی در زندگی مشترکشان دارد و نباید دروغ گفتن را ادامه بدهند و این عادت را در خود تقویت کنند. از سوی دیگر نوع ارتباط خاص خانواده به این فرد هم می تواند در دراز مدت تاثیر مثبتی داشته باشد.

این گزارش حاکیست؛ دروغ زنان بسیار جالب نیست اما دروغ های مردان بسیار خلاقانه است.

باشگاه خبرنگاران