ملت ایران:بیش از حد در معرض نور بودن انسان ها را افسرده می کند و سطح هوشیاری و یادگیری را پایین می آورد، همچنین هورمون کورتیزول در بدن را افزایش می دهد که منجر به افزایش استرس می شود.

بررسی ها نشان می دهد نور و روشنایی خلق و خوی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و تنش ها را میان افراد بیشتر می کند.

سلول های واکنشی به نور سلول های گانگلیونی های شبکیه را مختل می کند و باعثمی شود حافظه و احساسات ما با مشکل مواجه شود.

نور بیش از حد منجر به ترشح هورمون کورتیکوسترون می شود که در نهایت ما را فردی درون گرا و افسرده می کند.

باشگاه خبرنگاران