ملت ایران:رابرت فیپس، چهار حالت خواب را مشخص کرده و اظهار کرده که شکل خواب جنینی که از طرفداران بیشتری در میان افراد نگران برخوردار بوده، رایجترین شکل خوابیدن است.

بیش از نیمی از انسانها از این شکل خواب استفاده می کنند که در آن زانوی فرد به سمت بالا کشیده شده و سر به داخل بدن خم شده است.

تشخیص شخصیت افراد ازحالت خوابیدنشان!

به گفته فیپس، هرچه میزان این جمع شدنگی بیشتر باشد، فرد به دنبال آسایش بیشتر است.

دومین نوع رایج، موقعیت خواب کتابی است که ۲۸ درصد از آن استفاده می‌کنند.

در این موقعیت، بدن فرد کشیده بوده و بازوها و پاها در کنار هم قرار دارند که به گفته فیپس نشانه لجبازی بوده و این افراد احتمالا پس از بیداری محکمتر از زمان خواب خواهند بود.

۲۵ درصد از انسانها به خواب در موقعیت مشتاق یا آرزومند تمایل داشته که بازوها به سمت جلو کشیده شده‌اند و از نظر فیپس یا به دنبال یک رویا بوده یا یک رویا به دنبال آنها است.

این افراد بدترین منتقدان خود هستند و همیشه انتظار بهترین نتایج را دارند. آنها با اشتیاق برای مقابله با چالشهای روز از خواب بیدار می‌شوند.

افرادی که از موقعیت افتاده به روی شکم برای خواب استفاده می‌کنند، ۱۷ درصد را در میان کل به خود اختصاص داده و از احساس کنترل کمتری بر روی زندگی خود برخوردارند.

از لحاظ فیزیکی این یکی از ناراحترین موقعیتها برای خواب به شمار می‌رود.

فیپس برای این پژوهش از افراد خواست تا رایج ترین موقعیت خواب خود را ثبت کنند. به گفته وی، یک خواب شب خوب می‌تواند فرد را برای روز بعد آماده کند و موقعیتهای خوب نیز شکل احساس فرد را در زمان بیداری تعیین خواهد کرد.

ایسنا