ملت ایران:یک چهارم قربانیان خشونت های خانوادگی، ‌ مردان هستند. این آمار را شورای پیش گیری از جرایم استکلهم ارائه داده است.
این شورا از سال ۲۰۰۹ اقدام به تهیه ی آماری از موارد شکایت به دلیل اعمال خشونت توسط نزدیکان و درون خانواده کرده است.
آمار گردآوری شده ازسال گذشته، نشان دهنده ی این است که وجود مردان درمیان قربانیان این گونه خشونت ها، غیرعادی نیست.
با این حال گفته شده است که مردان به دلایل مختلف از شکایت در این مورد خودداری می کنند. در این رابطه یکی از پژوهشگران شورای پیش گیری از جرایم گفته است که اعمال خشونت نسبت به مردان با زنان متفاوت است و برای نمونه سیلی زدن یک زن به مرد، ازسوی مردان خشونت به حساب نمی آید.

جام