به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، شیر مادر فواید سلامتی بی‌شماری برای مادر و نوزاد فراهم می‌کند.

حمایت از شیردهی توسط کارکنان بهداشتی تأثیر مفید در طول مدت شیردهی به ویژه دوره تغذیه انحصاری با شیر مادر دارد؛ لذا مطالعه ای با هدف تعیین میزان تأثیر مشاوره تلفنی بر تداوم و طول مدت شیردهی انحصاری زنان نخست‌زا توسط مروارید قصاب شیرازی، مربی گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت از دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.

این کارآزمایی میدانی در مورد ۱۴۰ نفر از زنان نخست‌­زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. تعداد نمونه‌ها ۷۰ نفر در گروه آزمون و ۷۰ نفر در گروه شاهد بودند. گروه آزمون، مشاوره تلفنی را دریافت کردند در­ حالی که گروه شاهد تنها مراقبت‌های معمول را دریافت کردند. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و ابزار گردآوری شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و چک لیست بررسی تداوم و طول مدت شیردهی انحصاری بود. تداوم شیردهی انحصاری در دو گروه یک و سه ماه بعد از زایمان و طول مدت شیردهی انحصاری در هر دو گروه سه ماه بعد از زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم‌افزار SPSS v. ۱۶ انجام یافت.

یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین طول مدت شیردهی انحصاری بر حسب هفته در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. در ماه سوم پس از زایمان بعد از کنترل اثر متغیرهای مخدوش‌کننده، شانس شیردهی انحصاری در گروه آزمون به صورت معنادار بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین انجام مشاوره تلفنی با طول مدت شیردهی انحصاری مادران ارتباط آماری معنادار داشت.

نتایج این پژوهش نشان داد، با توجه به تأثیر مشاوره تلفنی بر تداوم و طول مدت شیردهی انحصاری، ارایه این مشاوره که روشی ارزان و آسان است، می‌تواند به عنوان راهکاری جهت افزایش طول مدت شیردهی انحصاری به ویژه در مادران نخست‌زا مدنظر قرار گیرد.

گفتنی است مشروح این پژوهش در مجله حیات منتشر شده است.