به گزارش ملت ایران بر اساس پژوهش محققان دانشگاه کویین لند استرالیا بیشتر جوامع به افسردگی یا استرس دچار هستند. محققان دو تحیقق مجزا انجام دادند و بطور جداگانه اختلالات افسردگی و استرس را بررسی کردند. که نشان داد در بین ۹۱ کشور در جهان بیش از ۴۸۰۰۰۰ فر دچار افسردگی یا اضطراب هستند. در جوامع غربی اختلالات روانی مثل نگرانی و اضطراب شایع تر است. ۱۰ درصد مردم امریکای شمالی، اروپای غربی، استرالیا و نیوزلند دچار استرس بالینی هستند درحالیکه این میزان در میان مردم خاورمیانه به ۸ درصد و در آسیا به ۶ درصد می رسد. همچنین این تحقیقات نشان می دهد که میزان افسردگی در بین مردمان امریکای شمالی کمتر از خاورمیانه است. تقریبا ۹ درصد مردم آسیا و خاورمیانه نیز مثل هند و افغانستان دچار افسردگی هستند. در حالیکه میزان این اختلال روانی در امریکای شمالی وجنوبی، استرالیا و نیوزلند و کشورهای شرق آسیا مثل تایلند، چین و اندونزی فقط ۴ درصد است.

http: / / psychcentral. com / news / ۲۰۱۲/۰۷ / ۲۶ / anxiety - more - common - in - the - western - world - depre