چگونه درباره خبرهای نا گوار با بچه ها صحبت کنیم؟

می توانید با سوال کردن از احساس و درک او آگاه شوید با سوالاتی اینچنینی: چی شنیدی؟ دربارش چی فکر می کنی؟

اگر ترسیدند بپرسید از چی می ترسند وانمود نکنید که جوابش را می دانید. آنها ممکن است دلیل های عجیب غریبی بیاورند مثلا: ساختمان ویران شده ای که از تلویزیون دیدند فکر کردند که دفتر کار مادرشان بوده است. برداشتها و تصورات اشتباه او را اصلاح کنید و به او دلگرمی بدهید.

احساساتش را اشتباه قلمداد نکنید. بگذارید بداند که احساساتش معنی دار و منطقی هستند و هرگز به خاطر ترسیدنش او را ناراحت نکنید.

از این موقعیت به عنوان زمانی برای آموزش استفاده کنید. صحبت کردن درباره اتفاقات بد و ناگوار می تواند والدین و کودک را سوق دهد به سمت بحثدرباره کمک کردن به دیگران و فرصتی باشد برای والدین که درباره دلسوزی و غمخواری صحبت کنند. بحثرا اختصاص دهید به موضوع امداد رسانی و کمک یا اظهارات و افکارات شخصی در باره این قضیه. مثلا می توانید بگویید " وقتی خانم همسایه را با ویلچر توی خیابان دیدم به این فکر افتادم که یک روز براش کباب تابه ای درست کنیم. "

وقتی مصیبتی برای نزدیکان وآشنایان کودک رخ می دهد

گاهی مصیبت برای نزدیکان و در خانه اتفاق می افتد در واقع هیچ راهی برای مخفی کردن از بچه وجود ندارد وقتی دوستی یا یکی از اعضای خانواده می میرد باید حقیقت را گفت البته این باعثمیشود از اتفاق و جدایی که ممکن است در آینده دوباره پیش آید احساس ترس کند.

می توانید بگویید " مادر بزرگ خیلی پیر و مریض بود که این اتفاق براش افتاد اما من مریض و پیر نیستم. " در اینجا بین خودتان و آن شخص تمایزی ایجاد می کنید و کودک ازاین که مادرش جایی نمی رود احساس آرامش و آسودگی می کند.