ملت ایران: تحقیقات دانشمندان نشان می دهد سن ۷۰ سالگی و ۲۵ سالگی اوج رضایت مندی است و اغلب افراد در این سن از زندگی خود رضایت کامل دارند.
بررسی ها نشان می دهند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد در این بازه زمانی مطلوب است و کمتر در این سن افسردگی و حالت های روحی و روانی ضعیف مشاهده می شود.
گفتنی است، افراد باید با تکیه بر توانایی ها و افزایش آمال، آرزوها و تلاش برای رسیدن به آنها حس امید به زندگی را در خود افزایش دهند.
دانشمندان همچنین دریافتند فکر کردن به موفقیت ها و تلاش برای پیشرفت کردن در هر عرصه و در هر بازه زمانی باعثایجاد نشاط در فرد می شود.