ملت ایران: آمار نشان می دهد که از ۸۳۱ هزار و ۶۷۰ ازدواجی که سال گذشته در کل کشور ثبت شده در ۸۸ هزار و ۶۳۱ مورد سن زوجه بیش از زوج است که بیشتر این افراد با جمعیت ۷۴ هزار و ۸۹۳ مورد، فاصله سنی یک تا پنج ساله دارند و شامل ۹ درصد از کل ازدواج های کشور می شود.
دلیل این تغییر ساختار در ازدواجها چیست؟ برخی کارشناسان مسائل اقتصادی را مهم می دانند و عده دیگر تغییر در ساختار جمعیتی. برای بررسی این موضوع از دکتر محسن دهقانی عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمدی روان شناس خانواده دعوت کردیم. شما هم می توانید سوالات خود را به صورت کامنت با ما در میان بگذارید.