به نقل از نیواطلس، طراحی های مارگوت کراسویویک اصولا آزمایشی و غیر قابل اجرا هستند. اما با توجه به تحولات و رشد فناوری مهندسی به نظر می رسد اجرای این طرح ها امکان پذیر شود.

تصاویر پل عجیب متحرک برای رودخانه ای در مغولستان

آخرین طراحی او یک پل متحرک است که دولت اوردوس در مغولستان آن را برای رودخانه ولانمولان سفارش داده است.

تصاویر پل عجیب متحرک برای رودخانه ای در مغولستان

این پل را می توان با یدک کش روی رودخانه جابه جا کرد.

تصاویر پل عجیب متحرک برای رودخانه ای در مغولستان

این پل شناور و متحرک تا می شود و می توان مکان آن را تغییر داد. این طرح با توجه به جزییات منطقه ارائه شده است. صحت نقشه ها حاکی از قابلیت ساخت این پل است اما به طور واقعی ساخت آن در آینده نزدیک ممکن نیست.

تصاویر پل عجیب متحرک برای رودخانه ای در مغولستان