کارمندان گوگل در محل کار می توانند از خدمات استثنایی زیادی استفاده کنند. می توانند به طور مجانی بهترین غذاها را سرو کنند و موی سر خود را کوتاه کنند، فقط اجازه ندارند اضافه وزن پیدا کنند.کارمندان گوگل

گوگل 1

 

گوگل 2

 

گوگل 3

 

گوگل 4

 

گوگل 5