مهندس مسعود عتیقی روز شنبه گفت: بارش شهابی ربعی یا کوادرانتی یکی از بارش های معروف سالانه است که زمان اوج بارش آن اواسط دی ماه هر سال است.
وی با اشاره به اینکه اوج بارش این بارش شهابی ربعی در سال 1395، شبانگاه سه شنبه 14 دی و بامداد چهارشنبه 15 دی است، گفت: میزان بارش ساعتی سمت الراسی (ZHR) این بارش، 40 شهاب در ساعت پیش بینی شده است و عامل این بارش دنباله دار 2003 EH1 است که ذرات به جا مانده از این دنباله دار در شب های مذکور قابل مشاهده می شود.
به گفته عتیقی، بامداد چهارشنبه 15 دی متوقع مشاهده شهاب بیشتری خواهیم بود، زیرا در ساعات اولیه 14 دی، ماه در وضعیت تربیع اول است و این وضعیت حتی ساعتی پس از نیمه شب، مزاحم رصد شهاب های این بارش خواهد بود؛ اما پس از غروب ماه در بامداد چهارشنبه، آسمان تاریک شرایط مناسبی را فراهم می کند تا با در نظر گرفتن رصدگاه امن و بی خطر و بدور از آلودگی هوا و نور شهرهای بزرگ این بارش را رصد کنیم.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، کانون این بارش را صورت فلکی 'گاوران' یا 'عووا' از صورت های فلکی شمال کره آسمان عنوان کرد.