در این روش با استفاده از کشت سلولهای هر بیمار، اعضای آسیب دیده شامل گوش یا بینی مطابق با نیاز هر فرد ساخته شده و با جراحی به صورت او پیوند داده خواهد شد.
 
 
ساخت بیوپرینت سه بعدی گوش و بینی انسان تا ٤ سال آینده + تصاویر
 
 
ساخت بیوپرینت سه بعدی گوش و بینی انسان تا ٤ سال آینده + تصاویر
 
 
ساخت بیوپرینت سه بعدی گوش و بینی انسان تا ٤ سال آینده + تصاویر
 
 
 
ساخت بیوپرینت سه بعدی گوش و بینی انسان تا ٤ سال آینده + تصاویر