زمین لرزه ای به بزرگی ۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) " بادرود " اصفهان را لرزاند.

زمان این زمین لرزه را ساعت ۰۳:۲۲: ۲۱.۴ با قدرت ۳ ریشتر در " بادرود " اصفهان ثبت شده است.

تاریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ در ۰۳:۲۲: ۲۱

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۳-۰۶ - ۰۲ ۲۲:۵۲: ۲۱
(UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۰

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله:۳۴.۲۰ شمالی و ۵۲.۰۷ شرقی

عمق:۱۲ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی:۰.۸۷ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۲.۲۲ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان اصفهان

فاصله ها:

۵۷ کیلومتری بادرود، اصفهان

۶۰ کیلومتری نوش آباد، اصفهان

۶۲ کیلومتری کاشان، اصفهان

۱۷۶ کیلومتری تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران