به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: بر اثر ریزش آوار در سایت بازیافت زباله برمشور در جاده شیراز فسا، هفت کارگر زیر آوار ماندند که تا کنون سه نفر توسط امدادگران بیرون کشیده شدند.