سازمان اوقاف دارای یک آرشیو مرکزی در خیابان نوفل لوشاتو است که در طبقه منفی دو یک ساختمان قرار دارد که قبلاً از شهرداری خریداری شده‌بود این طبقه قبلاً در ساختمان خریداری شده، محل استخر بوده‌است!

وقتی سازمان اوقاف این ساختمان را خریداری کرد، این استخر را به آرشیو مرکزی اسناد خود تبدیل کرد. 

ظاهراً راه‌های ورودی آب را بسته و استخر را تبدیل به آرشیو کردندوقتی به هر دلیلی یک چنین حوادثی برای مجموعه‌ای از اسناد ملی رخ می‌دهد، می‌توان از آن به عنوان #فاجعه یاد کرد. 

این اتفاقات که با تمرکز اسناد در یک مکان، همه آن‌ها را به نابودی می‌کشاند، قابل جبران نیست وقتی چنین حوادثی کتمان می‌شود، تبعات ناگوار متعددی خواهد داشت.

 

منبع: جوان