این بخش از عمارت قاجاری امین السلطان در ۲ اشکوب(طبقه) بنا شده و از ویژگیهای معماری و تزئینات بکار گرفته شده آن می توان به نمای آن که از آجر مهری(نقش دار) و هره­چینی بود، نام برد. در بالای پنجره ها از المان معماری سنتوری به صورت مودول، الگو گرفته شده بود و از کاشی های فیروزی رنگ نیز برای زینت بخشی آن استفاده شده بود که تمعمولا در خانه های اشرافی دوره قاجار از این گونه معماری بهره می بردند.

پوشش سقف با توجه به شیوه معمول و مرسوم در دوره قاجار، همان سقف تیرچوبی با توفال بود و در شیروانی از خرپا چوبی استفاده شده که روی آن ورق آهنی کشیده می شد که متاسفانه در آتش سوزی اخیر این بخش ویران شده است.

چندی پیش نیز قسمتی دیگر از خانه اتحادیه که دقیقا در ضلع شرقی همین عمارت(عمارت سوخته شده) قرار داشت، با لودر تخریب شده بود.

آخرین اقدام درخصوص احیاء خانه اتحادیه به جلسه وراثبا حکیمی پور، رئیس کمیته میراثفرهنگی شورای اسلامی شهر تهران بر می گردد، که مقررشده بود؛ وراثنمایندگان کاری خود را به شورای شهر معرفی کنند.