به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: اسکلت آهنی یک ساختمان پنج طبقه طراحی شده متعلق به پروژه آفتاب در حوالی میدان سرخواجه گرگان بر اثر بادی که در گرگان وزید فرو ریخت.
اسکلت آهنی یک ساختمان پنج طبقه طراحی شده متعلق به پروژه آفتاب در حوالی میدان سرخواجه گرگان براثر بادی که اخیراً در گرگان وزیده است، فروریخت.
فروریختن این پروژه فلزی بر عمق نگرانی شهروندان نسبت به امنیت پروژه‎هایی از این دست افزوده است.
حال این سوال طرح می شود که چگونه می‎توان به امنیت پروژه هایی از این قبیل اطمینان کرد، پروژه هایی که با یک باد ۷۰ کیلومتری فرو می ریزند.
تصاویر این اسکلت فلزی فروریخته شده سریعاً برداشته شده و عکاس با توجه به متوجه شدن صاحبان پروژه و احتمال درگیری با آنان سریع از محل خارج شده است.
خوشبختانه این حادثه در مراحل اولیه اسکلت‎بندی اتفاق افتاده، وگرنه باید شاهد حادثه‎ای چون ریزش یک مجتمع پنج طبقه‎ای در بنگلادش با آن همه تلفات انسانی می بودیم.