ملت ایران:در ۲۴ ساعت گذشته، زلزله های کوچک و بزرگ پنج مرتبه مناطق مختلف استان یزد را به لرزه درآورد.

نخستین زلزله در طول ۲۴ ساعت گذشته، دیروز ساعت ۱۴ و دو دقیقه به قدرت ۲.۲ ریشتر، شهرستان بهاباد را لرزاند.

این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۱.۸۳ و طول جغرافیایی ۵۵.۷۱ در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد.

زلزله دیگری نیز در ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه به بزرگی ۲.۳ ریشتر، شهر بافق را لرزاند که این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

بافق و بهاباد دیروز هر کدام یکبار دیگر نیز لرزیدند به نحوی که در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه یک زلزله ۱.۶ ریشتری بافق و یک زلزله ۲.۲ ریشتری در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بهاباد را به لرزه درآورد.

پس از آنکه موج زلزله در این ساعات از دو شهرستان بافق و بهاباد خارج شد، این بار زلزله دیگری ساغند را به لرزه درآورد.

این زلزله ساعت ۱۶ و ۴۴ دقیقه رخ داد و قدرت آن نیز ۲.۴ ریشتر بود.

زلزله ساغند با مشخصات عرض جغرافیایی ۳۲.۳۱ و طول جغرافیایی ۵۵.۴۸ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داد.