ماموران آتش نشانی شهر بیجی، کودکی را که در شکاف میان دو ساختمان سقوط کرده بود، نجات دادند.

ماموران آتش نشانی شهر بیجی استان گویژو در چین موفق شدند کودک ۵ ساله ای را که در شکاف میان دو ساختمان سقوط کرده بود، نجات دهند.

گفته می شود زمانی که این کودک روی پشت بام در حال بازی بوده، در این شکاف افتاده است. خوشبختانه هنگام سقوط، ضربه محکمی به سر این کودک وارد نشده و همین موضوع باعثزنده ماندن او شده است.

به دلیل فاصله کم میان دیوارها و گیر کردن کودک، ماموران مجبور شدند برای بیرون آوردن او، قسمتی از دیوارها را تراش دهند.