این مرد که لی نام دارد ناگهان کودکی را می بیند که در هوایی توفانی لبه پنجره آمده و به نظر می رسد دنبال مادر خود می گردد.

در فیلمی که از این رویداد در اینترنت منتشر شده لی و مرد کناردستی اش هر دو تلاش می کنند پس از سقوط کودک او را بگیرند.

سرانجام لی موفق شده کودک را در آغوش بگیرد.