شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، وکلای این اعدامی که قرار است روز چهارشنبه با تزریق سم اعدام شود، خواستار دریافت اطلاعات دقیق درباره ترکیب شیمیایی سمی که قرار است به کار گرفته شود، شده اند.

آنها اثبات کرده اند این محکوم به اعدام به خاطر بیماری که به آن دچار است، ممکن است حین اعدام دچار خفگی شود.

به گفته آنها، در این صورت اجرای حکم اعدام ناقض قانون اساسی آمریکا خواهد بود که " مجازات بی رحمانه " را منع کرده است.