هواپیمای مشهد - زاهدان به دلیل باز نشدن چرخها در فرودگاه زاهدان مجبور به فرود اضطراری شد.