تراژدی بزرگ در برزیل

به گزارش ملت ایران حداقل ۲۳۲ نفر در آتش سوزیِ باشگاه شبانه ای در یکی از دانشگاه های برزیل جان باختند. اخبار محلی برزیل اظهار کرد، که این آتش سوزی در پیِ اجرای عملیاتِ آتش بازی، توسط یک گروه موسیقی، اتفاق افتاده.

طبق گزارشات بسیاری از جان باختگان، در حالِ فرار از تنفسِ گازهای سمی و یا از ترس، جانِ خود را از دست داده اند. غم انگیزتر اینکه، عده ای از خانواده های داغدیده برای شناسایی و تدفینِ بقایای سوخته ی بدنِ عزیزانشان، خود به بیرون کشیدنِ آنها از لابه لای خاکستر و زغال اقدام کرده اند. خانم روزف(Dilma Rousseff) رییس جمهور برزیل که تازه از سفرش به شیلی بازگشته بود، با اعضای کابینه اش به دیدارِ بازماندگان و خانواده های داغدیده ی این حادثه ی هولناک شتافت. او در سخنانِ کوتاهش با بازماندگان گفت: " هر اقدامی در جهتِ تسکینِ درد و رنجِ خانواده های داغدار این اتفاق، اجرایی خواهد شد " وی همچنین اظهار کرد " که همه ی برزیلی ها و مخصوصاً ساکنینِ سانتا ماریا، کنار هم ایستاده اند و همگی به اتفاق، سوگوار و غم زده اند. "

یک آتش نشان به یکی از خبرنگارانِ حاضر در محل گفت: " تا به حال، با اینچنین حادثه ی تراژیکی مواجه نشده بودم "

هم اکنون، تنها اولویتِ دولت و نیروهای مسئول، شناسایی و تحویلِ اجساد به بازماندگان آنهاست و طبقِ گزارشات، ۱۱۷ تن از بازماندگان حادثه در بیمارستان ها تحتِ درمان اند.