بنا به گزارش شبکه محلی " لاس وگاس " دختر مقتول به دوست پسر خود گفته بود که تنها راه رسیدن به عشق و وصال وی به قتل رساندن پدر شیاد و رذلش با بیش از ۳۰ ضربه چاقو می باشد و اگر کمتر از ۳۰ ضربه وارد کند حتی اگر پدرش هم بمیرد به وصال وی نخواهد رسید.
بنا به گزارش پلیس دختر " مزا " در اعترافات اولیه منکر همه چیز شده و ادعا کرد که " مارتینز " منتظر وی بوده که ناگهان با پدرش در خانه روبرو گشته و با هم بحثشان بالاگرفت و درنهایت به طور غیر عمد و در دفاع از خود مجبور به قتل پدرم شد. در ادامه " مارتینز " نیز علت کار خود را دفاع از خود ابراز کرد.
اما در نهایت هر دو با تحقیق های فنی پلیس لب به اعترف گشودند. " مارتینز " لب به اعتراف گشود و به پلیس گفت که دختر مقتول با دستاویز قرار دادن عشق و وصال به وی، او را اغفال و وادار به این عمل هولناک را زمانیکه مقتول در خواب بود، انجام داده است.
به گزارش فاکس نیوز، در حال حاضر دادگاه لاس وگاس هر دو را در این قتل متهم شناخته و در اتمام جلسه محاکمه، " مارتینز " را به جرم تجاوز قتل " جییم مزا " گناهکار شناخت و از سوی دیگر دختر " مزا " را به جرم توطئه و طراح نقشه قتل پدرش و همکاری در انجام این عمل کثیف متهم شناخت.