ملت ایران: جوانی ۱۷ ساله که به دلیل برخی مشکلات کاری و جرو بحثبا صاحبکاراش قصد داشت خود را از روگذر خیابان نواب شهرمشهد(رینگ حرم مطهر) به پائین پرتاب وخودکشیکند، با تلاش و زیرکی یکی از پرسنلگروه عملیاتویژه ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی مشهد از تصمیم خود منصرف و خوشبختانه این اتفاق ختم به خیر گردید.

بر اساس این گزارش البته برخی از حاضران در محل اقدام به تحریک این جوان کرده بودند که با هوشیاریپلیسو متفرق کردن این افراد، آتش نشانان توانستند پس از ۱۰ دقیقه عملیات روانکاوی فشرده ونفس گیر بر روی این جوان وی را از اقدام به خودکشی مصرف کنند.

شایان ذکر است این جوان ساکن شهرستان تربت حیدریه بوده و خوشبختانه پس از این اتفاق به آغوش خانواده اش باز گذشته است. آتش نشانی و نیروی انتظامی از بیان جزئیات این اقدام وانگیزه های پنهان این جوان برای خودکشی خودداری کرده اند.