به گزارشملت ایرانبه نقل از شرق، سه مرد که دختری جوان را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند، در حالی توسط پلیس بازداشت شدند که یکی دیگر از متهمان همچنان تحت تعقیب ماموران قرار دارد.

این چهار مرد که دو نفر از آنها پدر و پسر هستند بعد از ربودن دختری جوان و زخمی کردن پسری که همراه او بود، دختر را به خانه ای کشاندند و مورد آزار قرار دادند. سپس او را نیمه های شب کنار خیابانی در جنوب شهر تهران رها کردند. گزارش این آدم ربایی توسط مردی به پلیس داده شد که آدم ربایان وی را مجروح کرده بودند.

او قبل از اینکه خود را به مرکز درمانی برساند به پلیس مراجعه کرد و گفت: «دو مرد مسلح به قمه به پارکی که من و دوستم در آنجا نشسته بودیم آمدند. آنها من را کتک زدند و مجروح کردند بعد هم دختر جوان را سوار موتور من کردند و با خود بردند. متاسفانه در پارک کسی نبود که به ما کمک کند و ما تنها بودیم و داشتیم با هم صحبت می کردیم که این اتفاق افتاد.

من فکر می کنم آنها سر دوستم بلایی بیاورند و خیلی نگران او هستم.» در حالی که تحقیقات در این خصوص آغاز شده بود، دختری پریشان به ماموران مراجعه کرد و گفت توسط چهار مرد مورد تجاوز قرار گرفته است. او گفت وقتی با دوستش در پارک بود او را دزدیدند به این ترتیب پلیس متوجه شد این دختر، همان فردی است که چند ساعت قبل پسر جوان خبر ربودن او از پارک را داده بود. دختر جوان گفت: وقتی من را از پارک دزدیدند به خانه ای بردند.

صاحب آن خانه پدر و پسری بودند که به نظر می رسید منتظر ما هستند. خیلی التماس کردم کاری با من نداشته باشند. حتی گفتم هرچه دارم برای شما لطفا کاری به من نداشته باشید و زندگی ام را سیاه نکنید اما آنها خیلی خشن بودند و به حرف هایم توجهی نکردند.

دختر جوان ادامه داد: اول دو مردی که من را دزدیدند آزارم دادند و بعد هم پدر و پسر آمدند و مرا مورد تجاوز قرار دادند و نیمه شب بود که مرا کنار خیابان رها کردند. ماموران با توجه به سرنخ هایی که وجود داشت خانه موردنظر را شناسایی و پدر و پسر را دستگیر کردند. این دو که جرم شان را انکار می کردند وقتی دختر جوان در برابرشان قرار گرفت به تجاوز اعتراف کردند. با راهنمایی این دو متهم نفر سوم که در آدم ربایی و تجاوز شرکت داشت نیز بازداشت و پلیس متوجه شد این فرد از متهمان سابقه داری است که به اتهام ۵۰ فقره زورگیری و سرقت تحت تعقیب ماموران قرار دارد.

هرسه متهم به تجاوز به دختر جوان اعتراف کردند و تحقیقات پلیس برای بازداشت نفر چهارم که هنوز فراری است ادامه دارد. بازپرس جنایی تهران با دستور ویژه به ماموران پلیس از آنها خواسته ضمن بازجویی از سه متهم بازداشتی تحقیقات خود را برای دستگیری نفر چهارم ادامه بدهند. در حال حاضر تجسس ها در این خصوص ادامه دارد. همچنین پزشکی قانونی نیز ماموریت یافته تا ادعای شاکی را درباره تجاوز مورد بررسی قرار دهد.