ملت ایران: دو جوان که با انگیزه سرقت سوار بر خودرویی شده و راننده را به قتل رسانده بودند به زودی پای میز محاکمه می روند.

یک سال قبل به ماموران پلیس خبر دادند جوانی به نام رضا گم شده است. خانواده رضا به پلیس گفتند او از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است و تلفن همراهش را هم جواب نمی دهد. ماموران پلیس با توجه به مشخصات اعلام شده از رضا به بررسی پرونده اجساد بدون هویت پرداختند و متوجه شدند جسد رضا یک شب قبل توسط ماموران گشت پیدا شده است.

وقتی خانواده این جوان برای شناسایی جنازه به پزشکی قانونی رفتند، تایید کردند جسد متعلق به رضاست. گزارش موجود در پرونده رضا نشان می داد این جوان با ضربات متعددی به قتل رسیده و در خودرویی رها شده بود. این خودرو نیز از سوی اولیای دم شناسایی شد و آنها تایید کردند متعلق به رضاست.

بنابراین تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد و کارآگاهان ویژه قتل پی بردند چند دوربین مداربسته حوالی محلی که جسد پیدا شده است وجود دارد بنابراین به امید اینکه از این طریق بتوانند سرنخی از عاملان قتل رضا به دست آورند فیلم دوربین های مداربسته را در اختیار گرفتند.

ماموران با تماشای فیلم ها مشاهده کردند دو جوان سوار بر خودرو رضا از محل دور شدند. عکس این دو جوان از روی فیلم ها به دست آمد و پلیس تحقیقات خود را برای مشخص کردن هویت آنها پی گرفت. وقتی ماموران عکس ها را به چند جوان منطقه که پیش از این به عنوان اراذل واوباش بازداشت شده بودند نشان دادند آنها دو جوان را شناسایی کردند. یکی از افرادی که دو جوان را شناسایی کرده بود، گفت: «آنها دوجنسی هستند و در همین منطقه تردد دارند و اسمشان پدرام و پرهام است.»

به این ترتیب پدرام و پرهام تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند اما ردی از آنها به دست نیامد. همزمان با اینکه عکس متهمان در اختیار ماموران پلیس سراسر کشور قرار گرفت، ردیابی تلفن همراه مقتول که سرقت شده بود نیز آغاز شد و ماموران چندماه بعد متوجه شدند تلفن همراه رضا روشن شده است. آنها با ردیابی موبایل توانستند مردی را که از این تلفن استفاده می کرد، شناسایی کنند.

این مرد به پلیس گفت گوشی تلفن را تازه خریده است و این گوشی قبلا دست جوانی به نام جواد بود. با شناسایی جواد او نیز اعتراف کرد گوشی را از پرهام خریداری کرده است. ماموران با پیگیری این سرنخ موفق شدند پرهام را شناسایی و بازداشت کنند. وقتی پرهام مورد بازجویی قرار گرفت اتهام قتل رضا را قبول کرد و گفت: من و پدرام دوجنسی هستیم اوایل کسی از این موضوع خبر نداشت اما وقتی جوانان محل فهمیدند همه چیز خراب شد آنها ما را اذیت می کردند وضعیت زندگی ما خوب نبود.

شرایطی که داشتیم باعثشد به سمت خلاف برویم. من و پدرام وضع مالی خوبی نداشتیم و معمولا زندگی مان را از طریق سرقت می گذراندیم. روز حادثه نیز تصمیم گرفتیم ماشین رضا را سرقت کنیم. ما او را خوب نمی شناختیم ولی با هم آشنایی داشتیم. با پدرام نقشه کشیدیم که سوار ماشین شویم، رضا را تهدید کنیم و دارایی اش را به زور بگیریم. وقتی به رضا گفتیم می خواهیم همراهت باشیم از ما پرسید برای چه؟

گفتیم می خواهیم سوار خودرواش شویم ما هم جواب دادیم کمی دور هم خوش بگذرانیم و شاید دوستان خوبی برای هم شدیم. رضا قبول کرد و ما سوار ماشینش شدیم. در راه از او خواستیم پول و ماشینش را به ما بدهد رضا مقاومت کرد. اگر مقاومت نمی کرد او را نمی کشتیم. ما دونفر بودیم و او یک نفر. وقتی دیدیم نمی خواهد پول هایش را بدهد او را زدیم. پدرام بود که ضربات را زد و من فقط پول ها را سرقت کردم و فرار کردیم. چندماه بعد گوشی تلفن همراه مقتول را فروختیم که ماموران با ردیابی آن من را بازداشت کردند.

ماموران با کمک پرهام مخفیگاه پدرام را شناسایی و او را هم بازداشت کردند. پدرام نیز که جوانی دوجنسی است، گفت به دلیل شرایط جسمی ای که داشت نمی توانست کار کند و همین هم باعثشد دست به خلاف بزند. پدرام گفت: همه گفته های پرهام درست است. ما با هم نقشه کشیدیم از رضا سرقت کنیم اما ضربات را فقط من نزدم و پرهام نیز چاقو داشت و ضربه زد. اصلا او بود که اول به رضا حمله کرد. پرهام گفت اگر رضا زنده بماند ما را شناسایی می کند و ما بازداشت می شویم وقتی او ضربه زد من هم کمکش کردم.

با بررسی های انجام گرفته از طرف بازپرس مشخص شد هر دو متهم در قتل مشارکت داشته اند و ضربات هردو کشنده بود. به این ترتیب قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمان به اتهام مشارکت در قتل صادر شد. با ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران رییس مجتمع، شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران را مسوول رسیدگی به این پرونده کرد و دو جوان به زودی محاکمه می شوند.

روزنامه شرق