این توصیه ها عبارتند از:

از کارت بانکی برای انجام مبادلات خُرد روزمره استفاده شود و از اتصال حساب هایی که گردش مالی قابل توجه دارند، به کارت بانکی اجتناب شود.
از پذیرش هرگونه درخواست افراد ناشناس به منظور استفاده از خدمات بانکی به واسطه کارت شما اکیداً اجتناب شود.
هنگام استفاده از خدمات بانکی دقت شود مشخصات و جزئیات کارت برای دیگران قابل مشاهده نباشد.


در انجام مبادلات روزمره مالی تنها موردی که می بایست به طرف مقابل به منظور انجام انتقال وجه اعلام شود صرفاً شماره کارت، شماره حساب یا شبای مربوط به خود است.

از نوشتن رمز عبور بر رو یا پشت کارت و یا نگهداری آن در مجاورت کارت جداً اجتناب شود و توصیه اکید می گردد.

رمزهای عبور بادقت انتخاب شود و این انتخاب چندان ساده نباشد که افراد غیربتوانند آن را حدس بزنند. برای مثال تاریخ تولد، ۱۲۳۴،۲۲۲۲ومشابه اینها نباشد. از رمز های عبور متفاوت برای کارت ها و کاربردهای مختلف استفاده شود. در مقاطع زمانی دلخواه نسبت به تغییر رمز های کارت اقدام گردد.
در تماس های تلفنی، پیامکی و نیز ارتباط از طریق پست الکترونیک، از بازگو نمودن مشخصات محرمانه خصوصی کارت بانکی(رمزها، کد اعتبارسنجی و تاریخ انقضا) برای دیگران خودداری شود.