نماینده مجلس: کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس، نباید بیش از ٣۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشند!

مالک شریعتی رئیس هیات تحقیق از حقوق‌های نجومی 

 هیچکس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می دهد.

سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر ١٠٠ میلیون تومان باشد که درادامه می بینیم.