بانک خاورمیانه اعلام کرده که در سال گذشته مجموع هزینه‌های کارکنان این بانک  شامل حقوق، دستمزد، مزایا ، سفر و فوق العاده ماموریت و هزینه‌های پرسنل خارج کشور این بانک حدود ۱۹۵ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به تعداد ۵۶۵ نفری کارکنان بانک خاورمیانه، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان نتیجه گرفت که هر کارمند سالی ۳۴۵ میلیون تومان و ماهیانه حدود ۲۹ میلیون تومان دستمزد دریافت کرده است که در نظام بانکی، این رقم پرداختی، نجومی به نظر می‌رسد.

اما کیست که نداند این مقدار حقوق به کارمندان عادی بانک خاورمیانه اختصاص نمی‌یابد بلکه این امر حاکی از شکاف معنادار حقوق و دستمزد مدیران ارشد با کارکنان عادی بانک است اما در هیچیک از اوراق مالی این بانک، حقوق و مزایای مدیران ارشد بانک مذکور منتشر نشده و پنهان مانده است.

حقوق بانکی ها