تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان اسفندماه حجم نقدینگی با رشد 23.2 درصدی همراه بوده است.

بررسی روند تغییرات نقدینگی بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه 1391 از حدود 460 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 800 هزار میلیارد تومانی به رقم فعلی 1250 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در سال 95 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 13.4 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی و خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع دارایی‌های خارجی این بانک در پایان سال 95 با 3.5 درصد کاهش نسبت به سال 94 به 339 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سایر دارایی‌های بانک مرکزی 33.8 درصد رشد کرده و 2970 میلیارد تومان

شده است.

جمع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال گذشته 504 هزار و 690 میلیارد تومان

و از این میزان 57 هزار و 610 میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است.

از این میزان بدهی دولت 27 هزار و 380 میلیارد تومان (12.2 درصد افزایش) و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 30 هزار و 230 میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفند نسبت به بهمن‌ 95 حدود 6 هزار و 480 میلیارد تومان کاهش داشته و به 27 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده ، اما در مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته 12.2 درصد رشد کرده است.

مجموع اسکناس مسکوک منتشرشده در پایان سال گذشته 53 هزار و 510 میلیارد تومان محاسبه شده که از این میزان 39 هزار و 330 میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، 9 هزار و 170 میلیارد تومان نزد بانک‌ها و 5 هزار و 10 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. رشد اسکناس مسکوک در سال 95، 9.7 درصد بوده است.

بدهی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (مانده تسهیلات اعطایی) در سال گذشته 24.7 درصد رشد کرده و به 917 هزار و 720 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سپرده‌های بخش غیردولتی با 23.9 درصد رشد به 1214 هزار و 60 میلیارد تومان افزایش بالغ شده است.

سپرده دیداری 123 هزار و 700 میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1012 هزار و 310 میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه 60 هزار و 290 میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها 17 هزار و 760 میلیارد تومان بوده است.

در سال 95، رشد سپرده‌های دیداری 24.3 درصد، سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار 23.6 درصد، قرض‌الحسنه 28.3 درصد و سایر سپرده‌ها 19.5 درصد بوده است.

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال 95 با 22 درصد افزایش به 131 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده که از این میزان 125 هزار و 390 میلیارد تومان سپرده قانونی و 5 هزار و 940 میلیارد تومان سپرده دیداری است.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در طول سال گذشته 10.5 درصد افزایش یافته که از این رقم 32 هزار و 580 میلیارد تومان سپرده دولت و 4 هزار و 770 میلیارد تومان سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

بدهی بانک‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی به 115 هزار و 490 میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک‌های خصوصی که در سال 94 به میزان 12 هزار و 470 میلیارد تومان بود هم با 206.6 درصد افزایش به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسیده است.