نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در دی ماه امسال نشان می دهد طی 20 روز معاملاتی تعداد 5 میلیارد و 387 میلیون ورقه بهادار در 455 هزار نوبت به ارزش 32 هزار و 553 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت 4، 17 و 5 درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت 674میلیون ورقه بهادار به ارزش 1263میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 1563میلیون ورقه بهادار به ارزش 4956میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش 31 و افت 26 درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و کاهش 48 و 41 درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با دیماه سال 94 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 111 میلیون اوراق بدهی به ارزش 21 هزار و 383 میلیارد ریال معامله شده است که از افت 54 و یک درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در دیماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر 90 میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 1115 میلیارد ریال و 1.1 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 855 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افت 59 درصدی حجم و 33 درصدی ارزش معاملات صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش 9 درصدی حجم و 11 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.