اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد؛ در هفته گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با 760 واحد رشد، از رقم 78 هزار و 622 واحدی عبور کرده و به 79 هزار و 382 واحدی رسیده است.

همچنین شاخص بازار اول با تجربه 641 واحد افزایش، به رقم 56 هزار و 587 واحد رسیده و شاخص بازار دوم نیز با یک هزار و 44 واحد صعود، 167 هزار و 584 واحدی را به ثبت رسانده است؛ بر این اساس ا ین دو شاخص، به ترتیب با 1 درصد و ۰.۶ درصد افزایش نسبت به هفته قبل، مواجه بوده اند .

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13048 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 122 درصد افزایش یافته است . همچنین تعداد 6192 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 276 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 77 درصد و30 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد .

تعداد 14 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 140 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 11 درصد و 114 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.