اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی (که نشان دهنده توزیع درآمد در سطح کشور است)، در کل کشور در سال گذشته ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است.

 
 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ این شاخص در سال گذشته در کل کشور معدل ۰.۳۹ درصد بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ به میزان ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است.

در مناطق شهری ضریب جینی با ۰.۰۱ افزایش از ۰.۳۶ به ۰.۳۷ درصد رسیده است، همچنین در مناطق روستایی با عدد ۰.۳۴ درصد بدون تغییر مانده است.

در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، ایلام و البرز بوده‌ است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این سه استان رخ داده است.

در مناطق روستایی نیز بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان لرستان بوده است. سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۴ در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب با اعداد ۰.۰۶، ۰.۰۷ و ۰.۰۷ نسبت به سال ۱۳۹۳ بدون تغییر بوده است. گفتنی است مشروح اطلاعات مربوط به ضریب جینی به زودی منتشر خواهد شد.

 ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که صفر به معنی توضیح کاملا برابر درآمد و ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است.