در حاشیه فاصله 20 برابری فیش حقوقی برخی مدیران و کارمندان.

 

کارتون: این فیش حقوقی چندتا لایک داره؟