با نگاهی به آمارهای بازار مسکن زمستان 1394 در شهر تهران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، مشاهده می‌شود که منطقه پنج با 14.4 درصد بیشترین سهم از میزان معاملات رهن و اجاره مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده است و بعد از منطقه پنج، منطقه دو با 9.8 درصد بیشترین سهم را داراست. اما منطقه 22 با 1.3 درصد کمترین سهم از معاملات رهن و اجاره مسکن را دارد.