به گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه کشاورزی 5.4درصد، گروه صنعت منهای 2.2 و گروه خدمات 0.2درصد محاسبه شد.
بر پایه این گزارش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار یک درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار 0.9درصد بود.
 بر پایه نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، برای نه ماهه سال 1394 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)، 0.7 درصد اعلام شده بود.
نرخ رشد در این مدت برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.2، گروه صنعت منفی 1.2 و فعالیت‌های گروه خدمات منفی 0.3 درصد بود.
بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) 0.7 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) نیز 0.7 درصد شد.