نخستین سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای سواری شخصی درسال ۹۴ دیشب درکارتهای سوخت شارژ شد.

سهیمه بنزین فروردین خودروهای سورای شخصی همانند ماههای گذشته ۶۰ لیتر و با نرخ هرلیتر ۷۰۰ تومان است.

همزمان ۳۰۰ لیتر بنزین هزار تومانی هم درکارت های هوشمند سوخت شارژ شد که بعد از پایان سهیه ۷۰۰ تومانی قابل استفاده است.