با تصویب مجلس کارمندان دولت با حقوق کمتر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه(۲۹ بهمن‌ماه) در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ با بند " الف " تبصره ۹ این ماده واحده لایحه مخالفت کردند.

براین اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(۱۳۸.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌ درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌ درصد(۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

هم چنین ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کند:

ماده ۸۴ تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ درآمد سالانه مشمول مالیات ‌حقوق کلیه حقوق بگیران‌ از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع‌، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده ۸۵ نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد(۱) و(۲) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون(۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال برای سال ۸۸ به‌نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(۱۳۱) این قانون خواهد بود.