خودروی پراید کمترین میزان رضایتمندی و جولیتا بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان خودروهای سواری را به خود اختصاص داده است.

شش ماهه نخست امسال تعداد ۴۸ مدل خودروی سواری در بازار ایران عرضه شده است.

در میان این خودروها، خودروی پراید ۱۱۱ با کسب ۶۱۹ امتیاز از هزار امتیاز، کمترین میزان رضایتمندی مشتریان و خودروی جولیتا با کسب ۸۳۲ امتیاز از هزار امتیاز، بیشترین میزان رضایتمندی مشتریان از این خودروها را به خود اختصاص داده است.

از خودروهای سواری عرضه شده در شش ماهه نخست امسال، ۲۲ مدل خودرو وارداتی بوده و ۲۶ مدل نیز از خودروهای تولیدی یا مونتاژ شده در داخل کشور بوده است.