بازار مسکن این روزها تنها بازاری است که نه فقط ارزش نقدینگی را حفظ می کند بلکه باعثافزایش سرمایه هم می شود.

بازار مسکن معمولا بیش از تورم اقتصادی با رشد مواجه می شود و همین امر موجب می شود تا بسیاری از سرمایه گذاران، بازار مسکن را به عنوان یک بازار موفق در سوددهی انتخاب کنند. نرخ های کاذب فروش و اجاره بها از یک سو و از طرف دیگر اجبار مستاجران و خریداران باعثشده است تا بازار مسکن دچار سوخت و سوز نشود و تاجایی که امکان دارد برگ برنده را برای مالکان رو کند.

برای مثال: اوایل سال ۸۶ آخرین باری بود که بازار مسکن به میل خریداران و مستاجران در رابطه با قیمت ها عمل کرد، اما با گذشت ۶ سال، دیگر آن وضعیت مطلوب برای متقاضیان(خریداران و مستاجران) بازار مسکن فراهم نشده است. یکی از فعالان بازار مسکن در جنوب تهران در رابطه با وضعیت فعلی بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی طی یک ماه گذشته تا به امروز به «دنیای اقتصاد» گفت: طی یک ماه گذشته تنها ۲ معامله خرید و فروش در بنگاه به ثبت رسیده است که یکی از این معاملات توافقی بوده است؛ یعنی مشتری یابی و فایل کردن واحد مذکور بر عهده بنگاه نبوده است.

وی وضعیت کنونی بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی را این چنین شرح می دهد و در ادامه اظهار می کند: میزان رشدی که قیمت های فروش مسکن در سال قبل از آن برخوردار شدند و همچنین با جدید شدن سال که بسیاری از مالکان براین باورند به این بهانه باید ۲۰ درصد دیگر به قیمت فروش ملک شان اضافه کنند، کاملا مشخص است که بازار خرید و فروش مسکن در حال حاضر با چه میزان تنشی رو به رو است.