نام محصول

درجه یک

درجه دو

انگور-انواع

۱۳۰۰۰

۱۰۰۰۰

به

۳۶۰۰۰

۳۱۰۰۰

پرتقال تامسون شمال

۲۳۲۰۰

۲۲۰۰۰

پرتقال تامسون شمال(درشت)

۲۲۲۰۰

۲۱۰۰۰

پرتقال تو سرخ

۲۵۰۰۰

۲۲۰۰۰

پرتقال رسمی شمال

۲۱۰۰۰

۱۹۰۰۰

پرتقال والنسیا

۳۰۰۰۰

۲۸۰۰۰

توت فرنگی

۵۸۰۰۰

۵۲۰۰۰

خربزه(انواع)

۱۶۰۰۰

۱۳۲۰۰

سیب قرمز لبنان

۲۳۰۰۰

۲۰۰۰۰

سیب زرد لبنان

۲۲۰۰۰

۱۹۰۰۰

طالبی

۱۵۰۰۰

۱۳۵۰۰

کیوی

۲۰۵۰۰

۱۸۵۰۰

گوجه سبز

۶۱۵۰۰

۵۶۵۰۰

گوجه سبز شمالی

۵۱۵۰۰

۴۶۵۰۰

لیمو ترش سنگی جنوب

۳۱۰۰۰

۲۹۰۰۰

لیمو شیرین

۱۷۵۰۰

۱۶۰۰۰

موز خوشه ای ممتاز

۴۷۰۰۰

۳۳۰۰۰

موز خوشه ای

۴۲۰۰۰

۳۸۰۰۰

هندوانه - انواع

۸۰۰۰

۶۰۰۰